Vrijwilligersbeleid

De Benoordenhoutse Judoschool werkt met veel vrijwilligers.

GEDRAGSREGELS

Voor vrijwilligers hebben wij de volgende gedragsregels opgesteld:

Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de school? Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. Geef daarom het goede voorbeeld en pas onderstaande gedragsregels toe.

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in doping- controleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts-) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

AANNAMEBELEID

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers:

We houden eerst een kennismakingsgesprek.

We checken referenties. 

We vragen een VOG aan. 

Een vrijwilliger wordt lid van de Judo Bond Nederland of de Karate Bond Nederland.

Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.

De vrijwilliger is bekend met de gedragsregels (zie hierboven).

VERTOUWENSCONTACTPERSOON (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de Benoordenhoutse Judoschool voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.

De VCP is onafhankelijk en is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn:

Mevr. Linda de Voogd, lddevoogd@gmail.com, 06-40390843

Dhr. Kolja Meeuwsen, koljameeuwsen@mac.com, 06-41190266