Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van de Benoordenhoutse Judoschool, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27149204.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:

(a)  zichzelf of een kind als leerling inschrijft;

(b)  via een contactformulier contact met ons opneemt;

(c)  zichzelf of een kind inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.

 

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende gegevens:

(a)  naam;

(b)  geboortedatum;

(c)  adres;

(d)  telefoonnummer(s);

(e)  emailadres(sen);

(f)   sport gerelateerde gegevens (band, gewicht, resultaten);

(g)  betalingsgegevens;

(h)   gegevens over lidmaatschap.

 

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a)  het lidmaatschap te effectueren;

(b)  nieuwsbrieven te verzenden;

(c)  contact te onderhouden;

(d)  de dienstverlening te optimaliseren.

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met John Kleijn via john.f.kleijn@gmail.com voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d)  correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Benoordenhoutse Judoschool.

 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve aan de boekhouder / accountant en belastingdienst.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.