Kosten

De Benoordenhoutse Judoschool werkt met een jaarcontributie. 
Een jaar loopt van september t/m juni, over de maanden juli en augustus wordt géén lesgeld gerekend.
Men is lesgeld verschuldigd vanaf de eerste les (*) tot aan de zomervakantie
Voor wie later in het seizoen  instroomt, neemt het te betalen bedrag af.

Er zijn verschillende categorieën: 
categorie 1: wie 1 les per week volgt van 30 minuten
categorie 2: wie 1 les per week volgt van 45 minuten
categorie 3: wie 1 les per week volgt van 60 minuten
categorie 4: wie 2 lessen per week volgt in dezelfde sport
categorie 5: wie 2 of meer sporten beoefent (b.v. judo en karate) of wie 3 of meer lessen per week 
volgt in dezelfde sport (vrije training en kata training tellen hierbij niet mee).

The Benoordenhout Judo School works with an annual contribution.
A year runs from September to June, no tuition fees are charged for the months of July and August.
Tuition fees are due from the first lesson (*) until the summer holidays
For those who enter later in the season, the amount to be paid decreases.

There are different categories:
category 1: who follows 1 lesson per week of 30 minutes
category 2: who follows 1 lesson per week of 45 minutes
category 3: who follows 1 lesson per week of 60 minutes
category 4: who follows 2 lessons per week in the same sport
category 5: those who practice 2 or more sports (e.g. judo and karate) or who follow 3 or more lessons per week 
in the same sport (free training and kata training do not count).

 
eerste les (*)  
is voor de
herfst vakantie
first lesson (*) is 
before the 
autumn break
eerste les (*)  
is tussen de
herfst en kerst 
vakantie 
first lesson (*)
is between
autumn and 
christmas
break
eerste les (*)  
is tussen de
kerst  en voorjaars 
vakantie 
first lesson (*)
is between
christmas and 
spring break
eerste les (*)  
is tussen de
voorjaars  en 
meivakantie  
first lesson (*)
is between
spring and
May break
eerste les (*)  
is tussen de
mei  en 
zomer vakantie 
first lesson (*)
is between
May break and
Summer holidays
categorie 1
€ 210
€ 170
€ 125
€ 85
€ 45
categorie 2
€ 270
€ 215
€ 160
€ 110
€ 55
categorie 3
€ 325
€ 265
€ 200
€ 130
€ 65
categorie 4
€ 325
€ 265
€ 200
€ 130
€ 65
categorie 5
€ 450
€ 365
€ 260
€ 170
€ 80
(*) eerste les wil zeggen: de eerste officiële les, dus niet de proefles.
(*) first lesson means: the first official lesson, so not the trial lesson.

U dient zelf het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer  
NL93 INGB 0006 9333 61  ten name van Benoordenhoutse Judoschool, onder vermelding van de naam 
van degene voor wie het bedrag wordt overgemaakt.  
Er is géén inschrijfgeld.

Na overleg is het ook mogelijk in 3 termijnen te betalen. 
Als u in termijnen wilt betalen, hebben wij dat graag contant, voor de volgende data: 
15 september; 15 december en 15 maart.

You must transfer the amount due yourself to account number 
NL93 INGB 0006 9333 61 in the name of Benoordenhoutse Judoschool, stating the name
of the person for whom the amount is transferred.
There is no registration fee.

After consultation, it is also possible to pay in 3 installments.
If you would like to pay in installments, we would be happy to pay in cash for the following dates:
September 15; December 15 and March 15.

Houders van een ooievaarspas betalen bij de Benoordenhoutse Judoschool geen lesgeld, 
dat doet de Gemeente Den Haag.
 
Ooievaarspas holders do not pay any tuition fees at the Benoordenhout Judo School,
that is what the Municipality of The Hague does.


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren 
uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 
Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal 
wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg.
Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. 
Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten.